Παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

αναρτήθηκε στις 30 Μαρ 2011, 10:31 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 30 Μαρ 2011, 10:35 μ.μ. ]
30 Μαρτίου 2011.

Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Συνδέσμου έλαβε μέρος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στην οποία προσκλήθηκε για τη συνέχεια της συζήτησης του Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2010 και Περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010.

Ο κος Τοφαρίδης κατέθεσε τις απόψεις του Συνδέσμου οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Οποιεσδήποτε δεσμεύσεις ή περιορισμοί δικαιωμάτων ή άλλες υποχρεώσεις ή δικαιώματα των συμβαλλομένων που προβλέπονται στην σύμβαση με την οποία οποιοσδήποτε συνιδιοκτήτης απέκτησε συνιδιοκτησία σε ακίνητη ιδιοκτησία ή τμήμα αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν και λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των δικαιωμάτων του συνιδιοκτήτη και οποιουδήποτε διαδόχου και εγγράφονται στους νέους τίτλους.

Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι με βάση οριζόντιο διαχωρισμό, τότε ο πωλητής/ιδιοκτήτης του ανεξάντλητου συντελεστή πρέπει να συνεχίσει να έχει το δικαίωμα να πωλεί.

2. Ο πωλητής πρέπει να καθοδηγεί τον αγοραστή μέσω του συμβολαίου που υπογράφεται ώστε να παίρνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο (υποθήκες, σημειώσεις και γενικά άλλα εμπράγματα βάρη) μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της δικής του συμφωνίας.

Ο πωλητής θα δίνει στον αγοραστή έγγραφη συγκατάθεση για να μπορεί να παίρνει οποιεσδήποτε πληροφορίες από το Κτηματολόγιο για το δικό του ακίνητο.

3. Πρέπει να καθιερωθεί μία απλή διαδικασία ακύρωσης και απόσυρσης πωλητηρίου που κατετέθει διότι η πολύχρονη προσπάθεια μέσω δικαστηρίων σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια δέσμευση όλου του κτήματος ή του πωλουμένου και της ανάγκης υπογραφής διανομής εκ μέρους αγοραστών που δεν βρίσκονται, μετακινούνται και χάνονται, ή δεν τηρούν τους όρους της σύμβασης, καθιστά ανενεργό ένα μεγάλο τμήμα περιουσιακών στοιχείων, σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και ενδεχόμενα να παρεμποδίζει τη μεταβίβαση μονάδων στους αγοραστές πετυχαίνοντας ακριβώς το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Εισηγούμαστε όπως, σε τέτοια περίπτωση, ο αγοραστής να ειδοποιείται στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση.

4. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υπογραφής συμβολαίων εξ αποστάσεως με δύο υπογραφές μαρτύρων τόσο από την πλευρά του πωλητή όσο και από την πλευρά του αγοραστή.


Οι συνολικές απόψεις του Συνδέσμου βρίσκεται στο πιο κάτω συνημμένο αρχείο.


ĉ
LBDA 1,
30 Μαρ 2011, 10:34 μ.μ.
Comments