Συνάντηση με εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας

αναρτήθηκε στις 5 Μαρ 2012, 2:04 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 5 Μαρ 2012, 6:00 π.μ. ]
2 Μαρτίου 2012.

Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπρωσώπους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην παρουσία εκπροσώπου του Συνδέσμου Τραπεζών. Σκοπός της συνάντησης ήταν η επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος το οποίο προέκυψε από τις εξασφαλίσεις που ζητούνται από τις Εμπορικές Τράπεζες για περαιτέρω διασφαλίσεις πέραν της κατάθεσης του Πωλητηρίου Έγγραφου στο Κτηματολόγιο και της εκχώρησης των δικαιωμάτων του πωλητηρίου προς την Τράπεζα του Αγοραστή.

Κατά τη συνάντηση αυτή η οποία πραγματοποιέιται μετά από συνάντηση για τον ίδιο σκοπό που έγινε με εκπροσώπους τοιυ Τμήματος Κτηματολογίου στις 23 Φεβρουαρίου, ο Σύνδεσμος εισηγήθηκε τα ακόλουθα:
  • Ο Αγοραστής θα υπογράφει συγκατάθεση προς τον Πωλητή όπως ο Πωλητής βάλει προς όφελος του Αγοραστή υποθήκη με πρωτοοφειλέτη τον Αγοραστή, όσο το ύψος του δανείου που έχει συνάψει ο Αγοραστής πλέον 10%. Τα έξοδα της Υποθήκης θα τα αναλαμβάνει ο Αγοραστής. Νοείται ότι ο Πωλητής θα αναλαμβάνει όπως παρέχει κάθε βοήθεια στην Τράπεζα του Αγοραστή εάν τυχών ζητηθεί να εκποιηθεί το μερίδιο του Αγοραστή ως όρος της σύμβασης εγχώρησης αλλά ρητώς ο Πωλητής δεν θα αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο την πληρωμή των οφειλών του Αγοραστή προς την Τράπεζα του. 
  • Ο Πωλητής και η Τράπεζα του θα απαλλάξουν  ποσοστό από τις υποθήκες επί του ακινήτου που βρίσκεται το υπό πώληση υποστατικό, ίσο με το ύψος του δανείου που έχει συνάψει ο Αγοραστής πλέον 10%, ώστε η ανωτέρω υποθήκη προς όφελος του Αγοραστή να μπαίνει σε μερίδιο που δεν βαρύνεται από άλλο εμπράγματο βάρος πλην των πωλητηρίων εγγράφων που είναι κατατεθειμένα. Ταυτόχρονα η Τράπεζα του Πωλητή θα δώσεια τον Αγοραστή βεβαίωση ότι η κατάθεση της Σύμβασης του στο Κτηματολόγιο προηγείται της υποθήκης της Τράπεζας στο μερίδιο του. 
  • Ο Αγοραστής θα υπογράψει με πιστοποίηση της υπογραφής του, ξεχωριστή Συγκατάθεση προς τον Διευθυντή του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ότι η Υποθήκη υπ’ αριθμό ΧΧΧ/ΥΥ που έχει βάλει ο Πωλητής προς όφελος του, και της οποίας ο ίδιος είναι ο πρωτοοφειλέτης, αφορά την αγορά του υποστατικού …… βάσει του κατατεθειμένου πωλητηρίου εγγράφου ΠΩΕ …./.. Επίσης θα δηλώνει ότι κατά την έκδοση των ξεχωριστών τίτλων γνωρίζει πως η εν λόγω υποθήκη θα μεταφερθεί επί του τίτλου του υποστατικού που αγόρασε και θα αποδεχθεί την μεταβίβαση του ακινήτου με εμπράγματο βάρος την συγκεκριμένη υποθήκη.
Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας είδαν θετικά τις πιο πάνω εισηγήσεις και δεσμεύτηκαν να μελετήσουν και τη νομική πτυχή του όλου θέματος.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις θα σταλούν και επίσημα στην Κεντρική Τράπεζα σε  επιστολή που θα ετοιμάσει ο Σύνδεσμος από κοινού με τον Σύνδεσμο Τραπεζών.


Comments