Οι νομοθεσίες για το ΦΠΑ και τα μεταβιβαστικα μπορούν να δώσουν ώθηση στην αγορά ακινήτων

αναρτήθηκε στις 5 Δεκ 2011, 6:34 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 6 Δεκ 2011, 1:12 π.μ. ]
5 Δεκεμβρίου 2011.

Οι δύο νομοθεσίες που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή, οι οποίες αφορούν την κατάργηση ή μείωση κατά 50% των μεταβιβαστικών τελών και τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για αγορά μόνιμης κατοικίας, θα συμβάλουν στην αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων η οποία για τρίτη συνεχή χρονιά ακολουθεί πορεία σημαντικής συρρίκνωσης επηρεάζοντας δυσμενώς τόσο τα κρατικά έσοδα όσο και την αγορά εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο Νομοθεσίες φαινομενικά στερούν έσοδα από το κράτος, είμαστε πεπεισμένοι ότι με την αύξηση του αριθμού των πράξεων και την επαναδραστηριοποίηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, το κράτος θα εξασφαλίσει αυξημένα έσοδα από τέλη και φορολογίες και θα εξοικονομήσει σημαντικά ποσά από ανεργιακά και άλλα επιδόματα.
Τι προβλέπουν οι δύο Νομοθεσίες:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο που Τροποποιεί τον Περί Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο που δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2011, ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες:

·Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών όπου επιβάλλεται ΦΠΑ 

· Μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% κατά την πρώτη πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας (ακίνητη ιδιοκτησία που πωλείται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής) και νοουμένου ότι οι ημερομηνίες συνομολόγησης του πωλητηρίου εγγράφου και η κατάθεση του στο Τμήμα Κτηματολογίου εμπίπτει στην περίοδο ισχύος του Νόμου. 

· Ο νόμος αυτός δεν ισχύει για πωλητήρια έγγραφα τα οποία κατά την περίοδο ισχύος του αποσύρονται για να ξανακατατεθούν.

Ο Νόμος αυτός ισχύει για περίοδο έξι μηνών, δηλαδή μέχρι τις 2 Ιουνίου 2012.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (5%) ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σύμφωνα με τον περί ΦΠΑ νομοθεσία που ισχύει από 1 Οκτωβρίου, 2011, επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, πέντε τοις εκατόν (5%) στις κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από δικαιούχο πρόσωπο, ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής αφού εγκριθεί υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από το δικαιούχο πρόσωπο στην Υπηρεσία ΦΠΑ.
Οι κυριότερες προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες :

· Η αίτηση για πολεοδομική άδεια πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή μετά την 1η Μαΐου 2004, δηλαδή η κατοικία να υπόκειται σε ΦΠΑ,

· Η κατοικία να προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ύστερα από την αγορά ή ανέγερση της ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής του δικαιούχου,

· Το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 275 τ.μ. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, περιορίζεται στα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα μόνο (Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών (που έχουν 4 παιδιά και άνω), το συνολικό εμβαδόν των 275 τ.μ. επαυξάνεται κατά 15 τ.μ. για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των τριών).

Η δήλωση για αγορά ή ανέγερση κατοικίας υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας ΦΠΑ και πρέπει να συνοδεύεται από διάφορα δικαιολογητικά: 

Αντίγραφο αίτησης για πολεοδομική άδεια

· Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής,

· Συμβόλαιο αγοραπωλησίας (για αγορά κατοικίας) ή συμβολαίου ανέγερσης (για ανέγερσης κατοικίας) που έχει δεόντως χαρτοσημανθεί

· Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αγορά ή ανέγερση της κατοικίας, απόδειξη προκαταβολής, αίτησης/έγκρισης για δάνειο, τιμολογίων ή αποδείξεων πληρωμών,

· Πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας της οικοδομήσιμης γης (σε περίπτωση ανέγερσης κατοικίας όπου η πολεοδομική άδεια / άδεια οικοδομής έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό πρόσωπο από τους δικαιούχους),

· Βεβαίωση μελετητή του έργου για το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας,

· Υπεύθυνη δήλωση εργολήπτη ή/και εργοληπτικής εταιρείας ότι κατέχει ετησία άδεια εργολήπτη της ανάλογης τάξης του έργου.

· Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας,

· Αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου (για έγγαμα πρόσωπα),

· Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης τέκνων (για πολύτεκνους).

Επισημαίνεται ότι εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της κατοικίας, το δικαιούχο πρόσωπο οφείλει να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής. Τα στοιχεία αυτά είναι:

· Αντίγραφο λογαριασμού τηλεφώνου,

· Αντίγραφο λογαριασμού υδατοπρομήθειας,

· Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρισμού,

· Αντίγραφο λογαριασμού δημοτικών ή κοινοτικών φόρων ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής.

Οι συμπληρωμένες δηλώσεις μπορούν να παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία ΦΠΑ.
Comments